China-Alkyldimethylethylbenzylammonium chloride-Avocado-* (note country)